Enter your keyword

Bilgi Edinme

Bilgi edinme başvurusu yapmadan önce lütfen okuyunuz

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre:

Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır (md.7/1).

Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler (md.7/2).

Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmışŸ bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz (md.8/1)

Bilgi Edinme İle İlgili Mevzuat

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (24/10/2003 tarih ve 25269 nolu Re.Ga.)

Bilgi Edinme Hakkı Yönetmeliği (27/04/2004 tarih ve 25445 nolu Re.Ga.)

Bilgi Edinme Başvurusu Usulü

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesindeki başvurular kamu kurumlarına dört şekilde yapılabilir.

1- Yönetmelik ekinde yayımlanan örnek dilekçe
2- Elektronik Posta
3- Faks

Başvuruda bulunacak kişilerin dilekçesinde neler olmalıdır?

Bilgi edinme başvurusunda başvuru sahibi gerçek kişi ise,

1- Başvuru sahibinin adı ve soyadı
2- İmzası
3- Oturma yeri veya iş adresi

Başvuru sahibi tüzel kişi ise

1- Tüzel kişinin ünvanı
2- Adresi
3- Yetkili kişinin imzası
4- Yetki belgesini içeren, dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır.

Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir.

Bilgi veya belgeye erişimin kısa sürede sağlanabilmesi amacıyla, istenen bilgi veya belgenin konusu, varsa tarihi, sayısı ve kurum veya kuruluşun hangi biriminden istendiği ve ihtiyaç duyulan diğer hususlar dilekçede belirtilir.

E-mail ve faks yoluyla bilgi isteme

Yönetmeliğin 10’uncu maddesi gereğince; kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilmektedir. E-postayla yapılacak başvurularda, başvuru sahibince verilecek T.C. kimlik numarası, bilgi edinme yetkilisi tarafından sorgulanacaktır.

1- Gerçek Kişiler: Gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurularda, başvuru sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri veya işŸ adresine ilave olarak kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle, sadece istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine ve yönetmelik ekinde yer alan form doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

2- Tüzel kişiler için: Tüzel kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle ve yetki belgesiyle birlikte, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine ve yönetmelik ekinde yer alan doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Yetki belgesi uygun elektronik araçlarla elektronik ortama aktarılarak gönderilir.

Başvuru dilekçeleri faks yoluyla da, kurum ve kuruluşlara gönderilebilir. Ancak faks yoluyla yapılacak başvurularda ayrıca, gerçek kişiler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin T.C. kimlik numaraları belirtilir.

Elektronik, posta ve faks yoluyla başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerin Bilgi Edinme Başvuru Formu’nu doldurmaları zorunludur.

– 5651 sayılı Kanunun 8. maddesinde yer alan suçlarla ilgili olarak yapılacak ihbarlar için tıklayınız: http://www.ihbarweb.org.tr/

Bu sayfadaki aşamaları tamamlayarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden bilgi veya belge talep edebilirsiniz. Yapacağınız başvuru, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirilecektir. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Madde 20. Maddesine göre istenen bilgi veya belgeye erişimi süresi on beş iş günüdür.

Başvuruyu Kimin Adına Yapıyorsunuz?

Şahsım Adına (Bireysel/Gerçek Kişilik)

Kurumum adına (Tüzel Kişilik) 

Follow @isttelkom